Blog categories

Comments

Добре дошли в 31 СУЧЕМ – Средно училище за чужди езици и математика

badge-horizontal-transparent-u4a-se
cambridge-assesment
deutsches-shprahdiplom
Новини
Полезни връзки
Сигурност, безопасност
Спорт, изкуство, наука
Признание, благородство, история

Брой показвания: 493,323 

Какво трябва да знаят родителите за ОРЕС

Важно!

Уважаеми родители, процедурата по обработка на заявленията, съпътстващите ги документи, подготовката и издаването на заповед от директора, изисква технологично време, не по-късно от следващия работен ден след подаване им, затова молим да бъдете търпеливи и проявите разбиране. 


Какво трябва да знаят родителите за ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/:

– Документи за преминаване в ОРЕС до 30 дни поради карантина/заболяване (прилагат се медицински документи съгл. чл. 115а, ал.3 от ЗПУО) –

При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда, директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението.

– Документи за преминаване в ОРЕС до края на епидемичната обстановка поради хронично заболяване на ученика или член на семейството (прилагат се медицински документи съгл. чл. 115а, ал.4, т.1 и т.2 от ЗПУО)

(документите са еднакви и за двата случая!)

Заявление за ДФОЕСР

Декларация за ДФОЕСР


– Документи за преминаване в ОРЕС до края на епидемичната обстановка по желание на родителите след разрешение от РУО (съгл. чл. 115а, ал.4, т.3 от ЗПУО)

Декларация ОРЕС

Заявление ОРЕС до 14 години

Заявление ОРЕС над 14 години


– Заявление за връщане от ОРЕС в присъствена форма на обучение

Заявление за връщане от ДФОРЕС към присъствена форма


Процедура и срокове, съгласно:

НАРЕДБА No 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в

училищното образование

Раздел III.

Обучение от разстояние в електронна среда (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в

сила от 02.10.2020 г.)

Чл. 40а. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.)

(1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в

училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО,

с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината,

след заповед на министъра на образованието и науката обучението на

учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана

форма на обучение и в дуална система на обучение, се осъществява, докол-

кото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на

средствата на информационните и комуникационните технологии.

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл.

105, ал. 5 от ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е

преустановен само за отделна паралелка, след заповед на директора на

училището, обучението на учениците в нея се осъществява, доколкото и ако е

възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата

на информационните и комуникационните технологии.

(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от

ЗПУО и след заповед на директора на училището, при наличие на

необходимите технически и технологични условия, обучение от разстояние в

електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за

ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана

форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по

здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не

може да посещава училище.

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъст-

веният образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на

необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна,

индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда

може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на

извънредната епидемична обстановка:

 1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински

документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или

здравето му;

 1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински

документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или

здравето на лица, с които той живее на един адрес;

 1. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от

ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на

образованието.

(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се

осъществява от училището, в което са записани учениците.

(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 4 се

осъществява от училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност –

от друго училище, което предлага такова обучение, или от училище по чл. 38,

ал. 15. Конкретното училище, което ще извърши обучението, се определя от

началника на регионалното управление на образованието.

(7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и

технологични условия за участието в обучението от разстояние в електронна

среда, а когато той е непълнолетен – те се осигуряват от родителите му.

Чл. 40б. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Обучението

от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове,

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и

оценяване.

(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност

– несинхронно.

(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда

дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно

взаимодействие на учителя с ученика.

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда

дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без

взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от

обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно

взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда

индивидуално или в група.

Чл. 40в. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) За

организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът:

 1. предварително проучва техническата осигуреност на учителите и

учениците за работа от разстояние в електронна среда;

 1. определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или

друг подходящ вариант на обучение в зависимост от възможностите на

училището и техническата и технологичната обезпеченост, възрастовите

особености и дигиталните умения на учениците;

 1. избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна

система за обучение и взаимодействие с всички участници в образователния

процес, приложенията, които ще се използват по класове и/или паралелки, в

т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на по-малки групи;

 1. организира обезпечаването на учителите с технически средства за

провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;

 1. създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на

учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител;

 1. проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на

педагогически специалисти за провеждането на обучение от разстояние в

електронна среда;

 1. съвместно с педагогическия специалист по даден учебен предмет

създава организация, когато няма друга възможност и при обективна

необходимост някои от темите по съответния предмет да се вземат

присъствено при запазване на общия брой часове.

Чл. 40г. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) За обучение

от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и ал. 4, т. 1 и 2

ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО подава заявление до

директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от

родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински

документ.

(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в

електронна среда директорът информира родителя за това не по-късно от

следващия работен ден след подаване на заявлението или в същия срок

изпраща документите на началника на РУО за проучване на възможностите

друго училище да осигури обучението.

(3) Началникът на РУО информира родителя не по-късно от 3 работни

дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за

осигуряване на обучението от друго училище.

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна

среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

Чл. 40д. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) За обучение

от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 4, т. 3 ученикът,

при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава заявление чрез директора на

училището до началника на регионалното управление на образованието. Към

заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за

провеждане на обучението.

(2) В деня на подаването на документите по ал. 1 директорът на

училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха,

отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за

предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото

училище.

(3) Началникът на регионалното управление на образованието

разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по чл. 40а,

ал. 4, т. 3 въз основа на информация за успеха, отсъствията и ангажираността

на ученика за предходната учебна година и до момента и уведомява родителя

и директора на училището, в което е записан ученикът, в срок 3 работни дни от

датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на

обучението.

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна

среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

Чл. 40е. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) С

декларацията по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1 родителят се задължава:

 1. да осигури необходимите технически и технологични условия за

пълноценно участие в обучението;

 1. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира

обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за

участието, успеха и развитието на ученика;

 1. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на

обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в

електронна среда;

 1. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да

уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в

електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

 1. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за

изграждане на навици за самостоятелно учене.

Чл. 40ж. (Нов – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Обучението

от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и 4 започва до 7

работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д,

ал. 1 при възможност да се осигури и при писмено съгласие на родителя за

организацията на обучението от разстояние в електронна среда, която

училището и/или училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, могат да

осигурят по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Когато е подадено заявление по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1, до

решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в

електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни

занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща

подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

(3) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 се прекратява:

 1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
 2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без

уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;

 1. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 40г,

ал. 1 и по чл. 40д, ал. 1 задължения.

(4) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 спира за периода на обучение от

разстояние в електронна среда на паралелката, в която ученикът е записан, в

случаите по чл. 40а, ал. 1 и 2, като за този период ученикът се обучава с

паралелката си.

Брой показвания: 3,368 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 × four =

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Вижте повече

Настройките на бисквитките на този уебсайт са зададени да "позволяват бисквитките", за да ви дадат възможно най-доброто преживяване при сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Разбирам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори