Процедури

Процедури

1.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компютърни