Процедури

Процедури

1.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компютърни

Вътрешни правила

Вътрешни правила

Вътрешни правила по  чл.22-г от ЗОП…/изтегли/   Заповед за приемане на вътрешни правила по чл.22-г от ЗОП…/изтегли/   Вътрешни правила по чл. 8-б от ЗОП…/изтегли/   Заповед за приемане на