Избор на нов Обществен съвет

Избор на нов Обществен съвет

На 21.11.2019 г. се състоя Общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на нов състав на Обществения съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, поради

Правна рамка

Правна рамка

Закон за предучилищното и училищното образование Глава четиринадасета. ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко