kragla-masa

Правна рамка

Закон за предучилищното и училищното образование Глава четиринадасета. ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко