obuchenie

Избор на нов Обществен съвет

На 21.11.2019 г. се състоя Общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на нов състав на Обществения съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, поради

kragla-masa

Правна рамка

Закон за предучилищното и училищното образование Глава четиринадасета. ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко