Запознаването с оценените писмени работи

Запознаването с оценените писмени работи

Изх. № РУО 1-21227/28.06.2021 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В VII и X КЛАС УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на