Абонамент новини

УЧИЛИЩЕН

ПЛАН- ГРАФИК

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/18 Г.

Този график се предоставя на вниманието на училищната общност във връзка с изискванията на чл.53, т.4 на Наредбата за приобщаващо образование, която определя, че ученикът може да отсъства от училище до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището, въз основа на решение на Педагогическия съвет.

15.09.2017 г.
19.10.2017 г.

6.12.2017 г.

11.01.2018 г.

7.02.2018 г.
4.04. 2018 г.
14.06.2018 г.
4.07.2018 г.
 

Търсене в сайта

Наука