Абонамент новини

УЧИЛИЩЕН

ПЛАН- ГРАФИК

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/18 Г.

Този график се предоставя на вниманието на училищната общност във връзка с изискванията на чл.53, т.4 на Наредбата за приобщаващо образование, която определя, че ученикът може да отсъства от училище до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището, въз основа на решение на Педагогическия съвет.

Графикът за 2017-2018 учебна година предстои да бъде публикуван.

Търсене в сайта

Наука