Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

УЧИЛИЩЕН

ПЛАН- ГРАФИК

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/18 Г.

Този график се предоставя на вниманието на училищната общност във връзка с изискванията на чл.53, т.4 на Наредбата за приобщаващо образование, която определя, че ученикът може да отсъства от училище до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището, въз основа на решение на Педагогическия съвет.

15.09.2017 г.
19.10.2017 г.

6.12.2017 г.

11.01.2018 г.

7.02.2018 г.

14.03.2018 г.

4.04. 2018 г.
14.06.2018 г.
4.07.2018 г.
 

Наука

Спорт, изкуство