ВАЖНО! Записването за 8 клас се извършва от 8 до 18 ч.

Последни новини

Важна информация

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с дадената възможност да присъстват като наблюдатели представители на родители по време на провеждане на Държавните зрелостни изпити Ви информираме за следното :

Желаещите да изпълнят ролята на наблюдатели трябва да подадат декларация по образец в канцеларията на училището в срок до 23.04.2018 г.

Зрелостните изпити се провеждат на 21 и 23 май от 8-12 ч.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити имат право да присъстват като наблюдатели до трима представители на родителите на учениците от училището, в което се провежда държавният зрелостен изпит.

(2) Представителите на родителите по ал. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден от училищното настоятелство, а за училищата, към които няма регистрирани училищни настоятелства от родителите на учениците в паралелките от Х и ХІ клас.

(3) Когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХІ клас определят повече от трима представители, педагогическият съвет избира от тях до трима на случаен принцип.

(4) Представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

(5) Липсата на обстоятелства по ал. 4 се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

(6) Представителите на родителите имат следните права:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

(7) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство