Важна информация

Абонамент новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2018-2019 г. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ ще се приемат

4 паралелки по 22 ученици - ОБЩО 88 ученици

Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления по образец в срок от 16.04. до 16.05.2018 г. в канцеларията на училището от 8.00-18.00 ч. или по електронен път.

Подаваните по електронен път заявления трябва да съдържат номерата на всички необходими документи : на удостоверение за адрес, на удостоверение за раждане на детето и ако фигурира в заявлението към допълнителните критерии номер на решение на ТЕЛК, номер на акт за смърт на родител.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по критерии, като учениците се разпределят в групи зависимост от водещите критерии, както следва :

ПЪРВА ГРУПА – Постоянен/настоящ адрес в прилежащата територия на училището и непроменян в последните над 3 години преди подаването на заявлението.

ВТОРА ГРУПА - Постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но с промени в периода през последните от 1 до 3 години преди подаването на заявлението.

ТРЕТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаването на заявлението.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Първо се приемат учениците от Първа група, при наличие на свободни места тези от Втора група и т.н.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на свободните места, учениците се подреждат в зависимост от общия брой точки , получени от допълнителните критерии

Информацията за класираните ученици се подава по входящ номер, група и бал, съгласно Закона за защита на личните данни

Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване

При записване родителите/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице,

-          попълват декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи

-          предоставят оригинала на удостоверине за завършена подготвителна група

-          предоставят копие и оригинал на документите по водещите и допълнителни критерии

Комисия извършва проверка на документите и ако те отговарят на декларираните в заявлението, записва ученика в училището.

При непредставяне на необходимите документи ученикът не се записва=

ВНИМАНИЕ!

Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите подават допълнително заявление до директора на училището.

При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

04.06.2018 г. Обявяване на списъците от I-во класиране

5-7.06.2018 г. Записване на учениците от I-во класиране

07.06.2017 г. в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за II -ро класиране

8-11.06.2018 г. до 12 ч.Подаване на заявления за II -ро класиране

11.06.2018 г. в 18.00 ч. Обявяване на списъци на приетите ученици на II -ро класиране

12-13.06.2018 г. до 17.00 ч. Записване на учениците от II -ро класиране

13.06.2018 г. Обявяване на свободните места за III-то класиране

КРИТЕРИИ

                         ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За първа, втора, трета и четвърта група

1. ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението 1.Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето , издадено от съответната районна администрация / приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
2. ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

2.Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

3.

ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

3.Копие на удостоверение за раждане на детето.

4.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението

 

Ако постоянният/настоящият адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната 1 година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в Системата , така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете.

Когато с броят на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

 

Точки НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.

Дете с трайни увреждания над 50 %

6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето
2.

Дете с двама починали родители

5 т. Копия от Акт за смърт на родителите
3. Други деца в семейството, обучаващи се в училището 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация / приложение №5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна система за училищно образование.
4.

Дете с един починал родител

3 т. Копие от Акт за смърт на родителя.
5. Дете, което живее в семейство с три и повече деца 5 т.

Копия от удостоверения на децата

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството, издадени от съответната районна администрация.

7.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, семейство на близки и роднини, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете

3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване
8.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището / Прилага се след изчерпване на възможностите на прием от първа, втора и трета група.

5 т.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

В случай, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителитеи Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

                                                                                                                                                 

 

ВАЖНО: За допълнителна информация и въпроси  се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148, в дните понеделник и сряда от 13,30 до 18,00 ч. и в петък от 8,30 до 13 ч.

Търсене в сайта

Наука