Търсене в сайта

Признание

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2018-2019 г. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ ще се приемат

4 паралелки по 22 ученици - ОБЩО 88 ученици

Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления по образец в срок от 16.04. до 16.05.2018 г. в канцеларията на училището от 8.00-18.00 ч. или по електронен път.

Подаваните по електронен път заявления трябва да съдържат номерата на всички необходими документи : на удостоверение за адрес, на удостоверение за раждане на детето и ако фигурира в заявлението към допълнителните критерии номер на решение на ТЕЛК, номер на акт за смърт на родител.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по критерии, като учениците се разпределят в групи зависимост от водещите критерии, както следва :

ПЪРВА ГРУПА – Постоянен/настоящ адрес в прилежащата територия на училището и непроменян в последните над 3 години преди подаването на заявлението.

ВТОРА ГРУПА - Постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но с промени в периода през последните от 1 до 3 години преди подаването на заявлението.

ТРЕТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаването на заявлението.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Първо се приемат учениците от Първа група, при наличие на свободни места тези от Втора група и т.н.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на свободните места, учениците се подреждат в зависимост от общия брой точки , получени от допълнителните критерии

Информацията за класираните ученици се подава по входящ номер, група и бал, съгласно Закона за защита на личните данни

Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване

При записване родителите/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице,

-          попълват декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи

-          предоставят оригинала на удостоверине за завършена подготвителна група

-          предоставят копие и оригинал на документите по водещите и допълнителни критерии

Комисия извършва проверка на документите и ако те отговарят на декларираните в заявлението, записва ученика в училището.

При непредставяне на необходимите документи ученикът не се записва=

ВНИМАНИЕ!

Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите подават допълнително заявление до директора на училището.

При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

04.06.2018 г. в 17,00 ч. Обявяване на списъците от I-во класиране

5-7.06.2018 г. Записване на учениците от I-во класиране

07.06.2017 г. в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за II -ро класиране

8-11.06.2018 г. до 12 ч.Подаване на заявления за II -ро класиране

11.06.2018 г. в 18.00 ч. Обявяване на списъци на приетите ученици на II -ро класиране

12-13.06.2018 г. до 17.00 ч. Записване на учениците от II -ро класиране

13.06.2018 г. Обявяване на свободните места за III-то класиране

КРИТЕРИИ

                         ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За първа, втора, трета и четвърта група

1. ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението 1.Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето , издадено от съответната районна администрация / приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
2. ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

2.Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

3.

ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

3.Копие на удостоверение за раждане на детето.

4.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението

 4. Лична карта за постоянене адрес на родителя. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие от удостоверение за раждане на детето.

Ако постоянният/настоящият адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната 1 година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в Системата , така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете.

Когато с броят на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

 

Точки НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.

Дете с трайни увреждания над 50 %

6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето
2.

Дете с двама починали родители

5 т. Копия от Акт за смърт на родителите
3. Други деца в семейството, обучаващи се в училището 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация / приложение №5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна система за училищно образование.
4.

Дете с един починал родител

3 т. Копие от Акт за смърт на родителя.
5. Дете, което живее в семейство с три и повече деца 5 т.

Копия от удостоверения на децата

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството, издадени от съответната районна администрация.

7.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, семейство на близки и роднини, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете

3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване

Копие от удостоверение за раждане на детето

8.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището / Прилага се след изчерпване на възможностите на прием от първа, втора и трета група.

5 т.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

В случай, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителитеи Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

                                                                                                                                                 

 

ВАЖНО: За допълнителна информация и въпроси  се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148, в дните понеделник и сряда от 13,30 до 18,00 ч. и в петък от 8,30 до 13 ч.

Наука

Спорт, изкуство