Търсене в сайта

Признание

Обществен съвет

IMG 20170320 095440

   На 10.02.2017г. се проведе заседание на обществения съвет към 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”.

Присъстваха следните членове на Обществения съвет :

1.Стефка Никифорова Любомирова- в качеството на представител на община Слатина

2.Галя Младенова Атанасова – в качеството на член за начален курс

3.Нели Миланова Пехливанова – в качеството на член за среден курс

4. Светла Петкова Семерджиева- в качеството на член за среден курс

5. Полина Георгиева Иванова – Николова- в качеството на член за горен курс

На заседанието присъства и ЗДАСД – Йордан Левордашки в качеството му на координатор.

Темата на съвещанието беше Етичния кодекс на училищната общност в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, който е предоставен на всички членове на съвета на 23.12.2016 г. по електронна поща един път в първоначален вариант и втори път в редактиран вариант, съобразен с направените от тях предложения..

Поради отсъствието на председателя г-жа Николова, съвещанието се води от г-жа Надежда Николчева – директор на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”. Тя запозна членовете на съвета с новите раздели/ Въведение,Работещи в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”,Ученици, Родителска общност, Комисия по етика, Други разпоредби/ и обсъждането продължи по сътоветните текстове.    

По първа точка   г-жа Нели Пехливанова предложи към целта за по–добро образование да се добави и възпитанието на учениците. Всички го приеха единодушно Нейно бе и предложението да се въведе като ценност – сигурността на учениците Това предложение не бе прието от другите.

   По отношение на принципите, всички се обединиха около мнението, че те трябва да се отнасят за всички.

     По раздел „Работещи в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”в чл.2 , ал.3 бе прието да се премахне „елиминиране на произвола „ и да остане само „укрепване на доверието в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”.Разгледани и обсъдени бяха също чл.2,т.6, чл.19,чл.36. Предложено и бе прието чл.60 и чл.64 да отпаднат, тъй като се разглеждат в други нормативни документи.

     В раздел „Ученици“ , г-жа Николчева, специално акцентира , че учениците не трябва да допускат отсъствия. Отсъствията на учениците по уважителни и неуважителни причини да бъдат съобразени с графика на учебния процес.Членовете на обществения съвет се съгласиха.

     Останалите раздели бяха разгледани детайлно и обсъдени от членовете на обществения съвет по електронна поща и се гласува единодушно приемането на Етичния кодекс във вариант изпратен като прикачен файл по електронна поща на всички членове на Обществения съвет от 14.02.2017г.

 

Председател на обществения съвет:……............

                                    /Елена Николова /

На 22.11.2016 г. се състоя общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на обществен съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“
Резултатите са следните:

Начален курс:

1. Галя Младенова Атанасова – 11 гласа – основен член

2. Елена Силвестърова Николова – 10 гласа – основен член

3. Валентина Цанкова Ангелова – 9 гласа – резервен член

4. Константин Веселинов Цветанов – 7 гласа – резервен член

Среден курс:

1. Светла Петкова Семерджиева – 14 гласа – основен член

2. Нели Миланова Пехливанова – 11 гласа – основен член

3. Йоана Боянова Стоянова – 9 гласа – резервен член

4. Сърнела Карамфилова Воденичарова – 6 гласа – резервен член

Горен курс:

1. Мирослава Великова Димова – Савова – 10 гласа – основен член

2. Полина Георгиева Иванова – Николова – 9 гласа – основен член

3. Мирослава Вахрам – 8 гласа – резервен член

4. Десислава Велинова Димова, Радка Ликова Сетрак и Станимир Николов Костов – 4 гласа – резервни членове

На своето първо заседание, основните членове избраха за председател на обществения съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, г-жа Елена Силвестърова Николова.

Пожелаваме ползотворна работа на обществения съвет и благодарим на номинираните и избраните за желанието им да вложат време, сили и умения в полза на нашето училище!

 

Контакт с Обществения съвет - os31_ivan_vazov@abv.bg

СТАНОВИЩЕ

На Обществения съвет на 31 СУЧЕМ „И.Вазов”

Относно чл.269, ал.1, т.10 на ЗПУО

Общественият съвет на 31 СУЧЕМ „И.Вазов” приема мотивите и предложения план-прием за учебната 2017/18 г. :
1. Училищен план-прием за 1 клас
- 4 паралелки за 1 клас
- 3 групи за целодневна организация за 1. клас, 2 групи за целодневна организация във 2. клас, 2 групи за целодневна организация за 3. клас, 1 група за целодневна организация за 4. клас

2. Училищен план-прием за 5 клас
- 3 паралелки с разширено изучаване на математика – в избираемите учебни часове от учебния план /2 часа седмично/ се определят за математика
- 2 паралелки с изучаване на втори чужд език - в избираемите учебни часове от учебния план /2 часа седмично/ се определят за втори чужд език немски, руски или испански

3. Държавен план-прием за 8. клас
- 4 паралелки с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език
- 2 паралелки с профил „Математически“ с интензивно изучаване на чужд език

Председател: Елена Николова

ПОКАНА

Уважаеми номинирани представители на родителите, каним ви да присъствате на събранието за избор на обществен съвет на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, което ще се проведе на 22.11.2016 г, от 18,00 – 19,30 ч. във фоайето на първия етаж на училището, при следния дневен ред:

1. Представяне на същността и работа на обществения съвет

2. Процедура по избор на членовете на обществения съвет

3. Избор на членовете на обществения съвет

4. Разни

Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището.

Наука

Спорт, изкуство