Blog categories

Comments

Добре дошли в 31 СУЧЕМ – Средно училище за чужди езици и математика

badge-horizontal-transparent-u4a-se
cambridge-assesment
deutsches-shprahdiplom
Новини
Полезни връзки
Сигурност, безопасност
Спорт, изкуство, наука
Признание, благородство, история

Брой показвания: 493,439 

НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката (МОН) стартира проект  „BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на проекта е 19 911 123 лв.

            Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 04.10.2018 г.

            Проектът се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г.

Основна цел на проекта

            Да мотивира и задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

Специфични цели на проекта:

Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности;  Развитие на капацитета и повишаване на квалификацията на заетите в областта на образованието;  Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и по-добри резултати при външното оценяване на техните възпитаници;  Подобрено функциониране на системата за професионално развитие и кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения;

Подобряване на качеството на предоставяните услуги в предучилищното и училищното образование, в частност постигане на по-добри резултати при външното оценяване на учениците;  Осигуряване на устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.

Индикатори по проекта

Заложените индикатори за изпълнение на проекта са, както следва:

 1. Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 4 000.
 2. Педагогически специалисти между 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 30 000.
 3. Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – 5 000.

Заложените индикатори за резултати на проекта са, както следва:

 1. Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 95 %;
 2. Дял на педагогическите специалисти между 35 г. и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 80 %;
 3. Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи за оценяване – 85%.

 Целева група по проекта

            Педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които към момента на включване в проекта работят в системата на предучилищното и училищното образование.

За участие в краткосрочни обучения по Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 15 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, могат да бъдат включени:

 1. Лица, които отговарят на изискванията, определени в чл. 211 и чл. 213 от Закона за предучилищното и училищното образование. Лица със завършено само средно образование не могат да участват в дейностите по проекта.
 2. Лица, които при регистрация в информационната система са отразили ОКС минимум „професионален бакалавър“.

Дейностите по проекта обхващат целева група от общо 60 600 лица от цялата страна, които отговарят на зададените критерии по възраст – от 34 г. до 54 г. възраст. От тях в изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 по проекта могат да бъдат включени:

– педагогически специалисти до 34 г. възраст – не по-малко от 8 000;

– педагогически специалисти между 35 г. и 54 г. възраст – не по-малко от 39 100.

            Не по-малко от 5 800 педагогически специалисти следва да бъдат включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – по индикатор 3 за изпълнение. Изпълнението на индикатор 3 по проекта е ориентирано предимно към млади педагогически специалисти (≤ 34г.) с цел усвояване на компетентности в прилагането на съвременни методи за оценяване на постиженията на учениците.   

Допустими дейности по проекта

            Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

 1. За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие (в Тематично направление 1 (ТН)).
 2. За прилагане на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, включително за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа (в ТН 2).
 3. За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи (в ТН 3).

            Дейност 2: Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.

            Дейност 3: Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други. Дейността се възлага от МОН на външен/ни изпълнител/и, чрез провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Системата ще бъде изградена на модулен принцип и чрез определени функционалности ще позволява да се автоматизира целия процес на организация на обученията – регистрация, заявяване на желания за участие в обучения, график за провеждане и теми на курсовете, избор на обучителна организация, лектори, издадени удостоверения, разработени продукти, формуляр за обратна връзка и др. За целта в екипа на проекта е предвидено участието на външен експерт „Администратор на информационна система“, който да подпомага потребителите на системата.

            Дейност 4: Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията. Дейността се възлага от МОН на външен/ни изпълнител/и, чрез провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. По Дейност 4 се предвижда извършване на мониторинг за изпълнението на Дейност 1, както и за извършване на оценка на качеството на провежданите обучения. За тази цел по проекта ще бъде разработен подходящ инструмент, който да позволява събиране на данни, обработка, оценка и анализ на резултатите.        

Определени единични разходи за обучение

            Бюджет за обучения по Дейност 1.

Единичните разходи за един успешно обучен педагогически специалист се планират и се отчитат чрез стандартна таблица на единичните разходи, която се основава на изпълнението (наличие на краен резултат). В съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1 от държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки успешно обучен педагогически специалист получава удостоверение, с което му се присъждат от 1 до 3 квалификационни кредита. Наличието на краен резултат е основание за възстановяване на разходите.

Обучение, за което е присъден 1 кредит или 16 академични часа: – 37,00 лв. на обучаем.

Обучение, за което са присъдени 2 кредита или 32 академични часа:

            – 70,00 лв. на обучаем, когато не включва логистика;

– 260,00 лв. на обучаем, когато включва логистика.

Обучение, за което са присъдени 3 кредита или 48 академични часа:

– 100,00 лв. на обучаем, когато не включва логистика;

– 360,00 лв. на обучаем, когато включва логистика.

            Бюджет за изпълнение на Дейност 2.

Единичните разходи за включване в процедури за придобиване на съответната професионално-квалификационна степен са определени за 1 /един/ педагогически специалист от УО чрез усредняване на таксите, приложими от всички висши училища към 15.03.2018 г. Същите са фиксирани в зависимост от степента на ПКС и се определят, както следва:

 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Пета ПКС – 73,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Четвърта ПКС – 96,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Трета ПКС – 50,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Втора ПКС – 91,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Първа ПКС – 102,00 лв.

За участие на 1 /един/ педагогически специалист в подготвителен курс за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен, УО определя единичен разход за обучение от 70,00 лв. Успешно преминат курс на обучение се доказва с издадено  Удостоверение. Възстановяването на разходите за преминати подготвителни курсове се извършва само в случай, че в рамките на периода на изпълнение на проекта педагогическият специалист успешно е придобил пета или четвърта професионално-квалификационна степен. Подготвителният курс трябва да е с продължителност не по-малко от 32 академични часа, което се удостоверява с издадено Удостоверение.

Информация и публичност

По време на изпълнение на проекта се предвижда да бъдат организирани дейности за информация и публичност, които да популяризират финансирането от ОП НОИР 2014-2020 г., постигнатите цели и отчетени резултати. В рамките на тези дейности ще бъдат организирани информационни събития с участието на заинтересованите страни. За нуждите на обученията по Дейност 1 и Дейност 2 се предвижда осигуряване на рекламно-информационни материали – папка, листа, химикалка и брошура. За осигуряване на публичност на финансирането се предвижда за всяко РУО да има по една информационна табела и две табели за МОН. За училищата и детските градини за всяка учебна година се предвижда осигуряване на плакати с информация за проекта. Всички публични събития и мероприятия се отразяват като новини на официалната интернет страницата на МОН, а текуща информация за проекта се публикува в секция „Управление и изпълнение на проекти“ (УИП) на страницата на министерството и по друг подходящ начин. РУО  и възложителите – училища и детски градини, публикуват информация за изпълнението на проекта на собствените си интернет страници или в секция „Новини“ на страницата на информационната система.

Брой показвания: 1,020 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fourteen − 13 =

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Вижте повече

Настройките на бисквитките на този уебсайт са зададени да "позволяват бисквитките", за да ви дадат възможно най-доброто преживяване при сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Разбирам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори