Търсене в сайта

Важна информация

Признание

Училищни нормативи:

Можете да изтеглите Правилника за дейността на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов": Правилник за дейността

Можете да изтеглите Правила на пропускателния режим в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

Можете да изтеглите Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд: Правилник безопасни условия

Можете да изтеглите Правилника за вътрешния трудов ред: Правилник за вътрешния трудов ред

Можете да изтеглите Етичния кодекс на служителите в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов": Етичен кодекс

Можете да изтеглите Механизъм за противодействие на тормоза в 31 СУЧЕМ и Алгоритъм за реакция при тормоз в 31 СУЧЕМ, както и да се запознаете с Разяснение за тормоза и неговите проявления (можете да подадете сигнал за тормоз или насилие ТУК)

Можете да изтеглите Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в 31 СУЧЕМ

Можете да изтеглите Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки

Стратегия за развитие на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" за периода 2016-2020.

Годишен план на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" за учебната 2017-2018 година

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Вътрешни правила за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

Наука

Спорт, изкуство